杨亮(Liang Yang)
杨亮(Liang Yang)
Yang, L. , Wang, X., Deng, W., Mo, W., Gao, J., Liu, Q., Zhang, C., Wang, Q., Lin, C., and Zuo, Z. (2016) Using HEK293T Expression System to Study Photoactive Plant Cryptochromes Frontiers in plant science 7:940.
Qin Wang, Zecheng Zuo, Xu Wang, Lianfeng Gu, Takeshi Yoshizumi, Zhaohe Yang, Liang Yang, Qing Liu,Wei Liu,Yun-Jeong Han, Bin Liu, James A. Wohlschlegel, Minami Matsui, Yoshito Oka and Chentao Lin.(2016) Photoactivation and inactivation mechanisms of Arabidopsis cryptochrome 2 Science 354:343-347.