刘岩林(Yanlin Liu)
刘岩林(Yanlin Liu)
Xiaojuan Li, Wenguo Cai, Yanlin Liu, Hui Li, Liwen Fu, Zengyu Liu, Lin Xu, Hongtao Liu, Tongda Xu and Yan Xiong.(2017)Differential TOR activation and cell proliferation in Arabidopsis root and shoot apexes PNAS 114(10):2765-2770.
Wenguo Cai, Xiaojuan Li, Yanlin Liu, Yaowei Wang, Yue Zhou, Tongda Xu and Yan Xiong.(2017) COP1 integrates light signals to ROP2 for cell cycle activation Plant signaling Behavior 12(9):e1363946. doi: 10.1080/15592324.